ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.เชียงใหม่ เขต5
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 26 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนแม่โถวิทยาคม

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม โดยมี นายสุดสาคร จันทะล่าม ผอ.เป็นประธานได้อ่านสาร วันต่อต้านยาเสพติด และร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมแต่งคำขวัญ และการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในหมู่บ้านในเขตบริการ ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงภัยร้ายของยาเสพติด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก็ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : นักเรียนเข้าร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ดงพ่อหม่อนเจ้าจำปี

     นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญร่วมกับหมู่บ้านยางเปียง ที่จัดเลี้ยงอาหาร ทำบุญหมู่บ้านยางเปียง โดยมีผู้เฒ่าผู้แก่ ให้ความรู้เรื่องแหล่งเรียนรู้ ดงพ่อหม่อนจำปี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :ครูเมธาวี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามจัดกิจกรรมในโครงการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

     วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ร.ร.ชุมชนบ้านท่าข้าม นำโดย อ.เชษฐ์ ไชยวรรณ์ หัวหน้างานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมการอบรมลูกเสือจราจรในโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจภูธรฮอด ส่งชุดสายตรวจจราจร จำนวน ๔ นายมาให้ความรู้กับลูกเสือจราจร มีลูกเสือจราจรเข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐ นาย ซึ่งทุกคนจะมีหน้าที่ในแต่ละวันดูแลความปลอดภัยในการข้ามถนน ของนักเรียนช่วงเวลาเช้าและหลังเลิกเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :ครูเมธาวี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามจัดกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

     โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามจัดกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ขึ้นในวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๗๒ คน ทางโรงเรียน/ด้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสาธาณีตำรวจภูธรฮอด และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลฮอด มาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและ การป้องกันตนเองจากภัยที่เกี่ยวกับอบายมุข ต่าง ๆ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :ครูเมธาวี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามจัดพิธีไหว้ครูปีการศึกษา ๒๕๕๖

     โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามจัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๔ คน นักเรียนจำนวน ๖๑๓ คน ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านโท้งวิทยา

     เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา โดยการสนับสนุนของผอ.ประภาส จันตาวรรณเดชได้ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโท้งวิทยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี คัดลายมือ เรียงความและแต่งคำขวัญ และการเดืนขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในหมู่บ้านในเขตบริการ ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงภัยร้ายของยาเสพติด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก็ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตาลเหนือ กับชุมนุมฝึกทักษะอาชีพนักเรียน

     โรงเรียนบ้านตาลเหนือ กับชุมนุมฝึกทักษะอาชีพนักเรียน โครงการเลี้ยงไก่พันธู์พื้นเมือง ครูที่ปรึกษาชุมนุม คุณครูพุฒิเศรษฐ์ วงค์รินทร์ และคุณครูจันทร์เพ็ญ ทนันชัย สมาชิกชุมนุมให้ความสนใจ และตั้งใจฝึกทักษะอาชีพเป็นอย่างดียิ่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตาลเหนือ กับชุมนุมฝึกทักษะอาชีพนักเรียน

     โรงเรียนบ้านตาลเหนือ จัดชุมนุมฝึกทักษะอาชีพนักเรียน ได้แก่กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า มีครูที่ปรึกษาชุมนุม คุณครูฉัตรชัย ตาเบอะ และคุณครูสาคร คำปาตา ตอนนี้ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจของสมาชิกชุมนุม จัดจำหน่ายในรูปสหกรณ์โรงเรียน สนใจติดต่อได้ที่โรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตาลเหนือ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

     โรงเรียนบ้านตาลเหนือ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 นำทีมโดย เด็กชายจิณณวัตร กบกันทา ประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนทุกคน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนบ้านโท้งวิทยา

     ในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 โรงเรียนบ้านโท้งวิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครูเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทั้งระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษารู้จักกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ อีกทั้งยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทยอีกด้วย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหม้อ
หัวข้อข่าว : นักการภารโรงในเครือข่ายอุดรพัฒนามาช่วยก่อสร้างอาคารสำนักงาน

     วันที่ 18-19 มิ.ย.56 ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายอุดรพัฒนาและนักการภารโรงในเครือข่ายอุดรพัฒนาทุกคนที่มาช่วยพัฒนาก่อสร้างอาคารสำนักงานโรงเรียนบ้านวังหม้อ ดอยเต่า เชียงใหม่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหม้อ
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารไปร่วมทำบุญงานศพ

      18 มิ.ย.56 ผู้บริหารและคณะครู ไปร่วมทำบุญงานศพ แม่อุ้ย อายุ 80 ปี ชาวบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านวังหม้อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ปี 2556......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน

     โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร นำโดย นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เปิดกิจกรรมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาความรู้ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทมยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4
หัวข้อข่าว : ร.ร.แปลง4 ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน

     โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 ร่วมกับโรงพยาบาลดอยเต่าได้มาให้บริการตรวจสุขภาพฟันให้แก่เด็กนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้น ประถมปีที่ 6 ในการตรวจฟันนักเรียนและคณะครูให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพฟัน ที่ชื่อว่า ** ยิ้มสวย ฟันใส ** ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกิ่วลม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านกิ่วลมจัดกิจกรรมไหว้ครู

     โรงเรียนบ้านกิ่วลมจัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 โดย ผอ.ธงชัย ประมวล เป็นประธานในพิธี ตลอดจนได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการคัดเลือก......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 21/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1