[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
+| วิชาการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 |+
เมนูหลัก
กลุ่มงานภายใน สพป.ชม.5
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 12 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ขุมความรู้
แหล่งความรู้ / Link ที่น่าสนใจ
e-Learning

 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม

เจ้าของผลงาน : นางณัฐชญา คงแก้ว
อาทิตย์ ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 161    จำนวนการดาวน์โหลด : 44 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่องที่ศึกษา    :  รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
                                อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ศึกษา                   :  นางณัฐชญา  คงแก้ว
ปีที่ศึกษา                :  2557
 
บทคัดย่อ
 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  ก่อนเรียนกับหลังเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง วิทยาศาสตร์  เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  18 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง  ดาราศาสตร์และอวกาศ  2) แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  ดาราศาสตร์และอวกาศ  3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ  4)แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ  ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง  ดาราศาสตร์และอวกาศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน   80/80โดยใช้   วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  ก่อนเรียนกับหลังเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลจากการศึกษาสรุปดังนี้
 
 
 
 
1.             ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  เมื่อทดลองใช้กับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3พบว่ามีประสิทธิภาพ  81.20 / 80.55   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
2.             ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3.             ความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการใช้แบบฝึกปฏิบัติงาน งานประดิษฐ์ เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ จากวัสดุธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3/พ.ย./2560
      รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ ช้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแควมะกอก อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 26/ก.ค./2560
      รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำยาก ชุด สระเปลี่ยนรูป และสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 23/พ.ค./2560
      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 21/พ.ย./2559
      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 11/ต.ค./2559


vichakarn chiangmaiarea5
เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5